แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

2174 ผู้เข้าชม    

ส่วนที่ 1 : กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับประเทศ
     • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
     • กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
     •Thailand 4.0

ส่วนที่ 2 : ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญภายใต้แผนฯ 12
     • ภาพรวมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
     • แนวทางขับเคลื่อนด้านสุขภาพที่ควรให้ความสำคัญ

 

0.00 บาท
Tags :                  

Fatal error: Call to a member function getBannerCSRFront() on null in /home/cp250158/public_html/imageplus.co.th/footer_inc.php on line 5