After COVID

159 ผู้เข้าชม    

งาน อสม. ของไทย เป็นส่วนประกอบของความสำเร็จในการตรวจสอบและคัดกรองโรคในพื้นที่ของชนบทและต่างจังหวัด เป็นการบริหารจัดการที่นำเอาเรื่องใหม่ ๆ เข้ามาร่วมจัดการ ไม่ว่าจะเป็น ความร่วมมือ อาสาสมัครและการสื่อสารความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมของปัจเจกบุคคล

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท