นวัตกรรมภาคพลเมือง (Civic innovation) กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

176 ผู้เข้าชม    

นวัตกรรมภาคพลเมือง (Civic innovation) กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยเตย อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ที่ช่วยเหลือคนจนอีหลีหรือผู้มีรายได้ต่ำตามเกณฑ์ว่าด้วยคนจนตามการจัดสถิติของรัฐ จากเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ที่เป็นกลไกองค์กรระดับชุมชนฐานรากที่เกิดจากการรวมตัวกันขึ้นเป็นองค์กรของคนในชุมชน ที่ชุมชนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนซึ่งประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรได้เข้าถึงระบบสวัสดิการซึ่งเป็นระบบที่มีการออกแบบและใช้งานในภาคส่วนของรัฐและเอกชน ถือได้ว่าเป็น “นวัตกรรมสังคม”

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท