อินเตอร์เน็ต - องค์ประกอบในการลุกขึ้นสู้ของประชาชนในขบวนการปฏิวัติหลากสี (colour revolution)

624 ผู้เข้าชม    

กระบวน การของการปฏิวัติหลากสี เป็นการกระทำโดยไม่ใช้ความรุนแรง เป็นปฏิบัติการทางการเมือง ในการต่อต้านรัฐบาล ต่อต้านการคอร์รัปชัน ต่อต้านอำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จ โดยมุ่งสร้างการขบวนการประชาธิปไตย

 

เอกสารอ้างอิง

1.      Wikipedia

2.       http://www.opendemocracy.net/globalization-institutions_government/colour_revolutions_3196.jsp

3.   Nongovernmental politics ,Michel Fesher,ed, Zone books ,New York 2007

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :