Polar vortex in USA 2014

970 ผู้เข้าชม    

สถานการณ์ภายในประเทศอเมริกาและแคนาดา ในช่วง ต้นเดือนมกราคม ปี 2014 อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิลดลงต่่าสุดในรอบ 20 ปี โดยมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวลงมาทางใต้ของ Polar Vortex (ลมวนขั้วโลก) ส่งผลให้อากาศหนาวเย็นเข้าปกคลุมบริเวณอเมริกาและแคนาดา โดยเฉพาะพื้นที่ในตอนเหนือ และแถบ Midwest

Polar vortex คือ พายุที่หมุนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา อยู่ในชั้นบรรยากาศ (โทรโปสเฟียร์) ที่คอยกักเก็บมวลอากาศเย็นไว้ในซีกโลกทางเหนือ เมื่อความหนาแน่นของลมที่พัดสูงในชั้นบรรยากาศเปลี่ยนไป เป็นผลให้การเคลื่อนที่ของ Polar vortex บิดเบี้ยว และเคลื่อนที่ลงมาต่่ากว่าปกติในทางใต้ เรียกการเคลื่อนที่ดังกล่าวว่า Arctic Oscillation เมื่อมีการเคลื่อนที่ผิดปกติจะส่งผลให้พื้นที่บริเวณยุโรป , ตอนเหนือของอเมริกา และเอเชีย บางส่วนได้รับผลกระทบก่อให้เกิดอากาศเย็นเข้าปกคลุมพื้นที่ดังกล่าว ส่วนความรุนแรงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริเวณที่ Polar vortex เคลื่อนที่เข้าไปนั้น จะมีลักษณะแตกต่างกันไป ไม่สามารถบอกได้ว่าจะกินพื้นที่เท่าไหร่ ใช้เวลานานแค่ไหน เนื่องจาก Polar vortex อาจเกิดขึ้นพร้อมกันหลายลูกในคราวเดียวก็ได้ และสามารถเกิดขึ้นได้หลายครั้งในแต่ละปี

ส่าหรับสถานการณ์ในอเมริกาและแคนาดา เริ่มขึ้นในช่วงวันที่ 2-3 มกราคม 2014 เมื่อพายุ Polar vortex เคลื่อนที่เข้าสู่อเมริกาในแถบตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้อุณหภูมิต่่าลง หิมะตกหนัก และมีลมกรรโชกแรง เป็นผลให้การเดินทางเป็นไปอย่างยากล่าบาก เมื่อเข้าสู่วันที่ 4 ถึงวันที่ 6 สถานการณ์ย่่าแย่ลง หลังพายุเข้าส่งผลให้การจราจรเป็นไปอย่างยากล่าบาก จนในหลายรัฐจ่าเป็นต้องประกาศสภาวะฉุกเฉิน ให้ประชาชนอาศัยอยู่ในบ้าน ขณะที่ ร้านค้า โรงเรียน และสถานที่ราชการบางแห่งก็ต้องปิดบริการชั่วคราว มีการเรียกร้องให้ประชาชนหันมาใช้รถสาธารณะแทน รถส่วนตัวในกรณีที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัย ทางหลวงหลายสายถูกงดใช้งาน เช่นเดียวกับสายการบินที่ต้องมีการยกเลิกเที่ยวบินกว่า 4,000 เที่ยว อิทธิพลจาก Polar vortex ส่งผลให้อุณหภูมิในอเมริกาและแคนาดาตกลงมาต่่าสุดในรอบ 20 ปี โดยสถานการณ์ในมอนทานา มีอากาศลดลงสูงถึง –52 องศาเซลเซียส มีการคาดการว่า อุณหภูมิที่เกิดขึ้นมีอากาศหนาวเย็นกว่าบนดาวอังคาร ขณะที่แม่น้่าหลายสายกลายเป็นน้่าแข็ง อย่างไรก็ตามสถานการณ์เริ่มดีขึ้นในวันที่ 8 เมื่อสภาพอากาศเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และ Polar vortex เริ่มเคลื่อนตัวกลับไปในทิศทางเดิม

ที่มา :
http://www.thairath.co.th/content/oversea/394719
http://www.aer.com/science-research/climate-weather/climate-dynamics/polar-vortex-impact-winter-weather
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/vortex_NH.html
http://en.wikipedia.org/wiki/2014_North_American_polar_vortex
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-25609411
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2534477/Arctic-Monday-commute-140-million-Americans-polar-vortex-barrels-half-country-causing-coldest-temperatures-20-years-wind-chill-warnings-Montana-Alabama.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-25662380
http://shows.voicetv.co.th/world-update/93597.html


------------------------
อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จ่ากัด
10 มกราคม พ.ศ. 2557

--ท่านสามารถอ่านบทความนี้ต่อ ได้จากเอกสารแนบ--

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :