CSR Update (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2557)

712 ผู้เข้าชม    

แปลและเรียบเรียงโดย

ฝ่ายข้อมูลสนับสนุน บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CSR In Thailand

1. นายศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC) กล่าวว่า ในขณะที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ‘เมกะเทรนด์’ ถือเป็นแนวโน้มหลักที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อแต่ละประเทศและแต่ละสังคมในระดับที่แตกต่างกันออกไป แต่ในขณะเดียวกันต้องถือว่าเป็น ‘กระแสร่วม’ ที่โลกกำลังดำเนินไปในอนาคตในทิศทางเดียวกัน จากผลการศึกษา Five megatrends and possible implications และผลสำรวจซีอีโอล่าสุดของทาง PwC พบว่ามีอยู่ 5 แนวโน้ม ได้แก่

-         ความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยี (Technological breakthroughs)

-         การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (demographic shifts)

-         การเปลี่ยนขั้วอำนาจเศรษฐกิจของโลก (shift in economic power)

-         การขยายตัวของชุมชนเมือง (accelerating urbanization)

-         การขาดแคลนทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ (climate change and resource scarcity)

2.  ในปัจจุบันบริษัทต่างๆ มีโครงการ CSR กันอย่างแพร่หลายตามแบบ 56-1 ที่ ก.ล.ต. ได้ให้แนวทางไว้ การริเริ่มพัฒนาขีดความสามารถในการเลือกเรื่องที่จะดำเนินการ ไม่น้อยไปกว่าการรักษาระดับความสามารถในการแจกแจงเรื่องที่ได้ดำเนินการ เมื่อบริษัทดำเนินงาน CSR ตามแนวทางดังกล่าวจะกลายเป็นตัวกำหนดทิศทางการบริหาร การกำหนดกลยุทธ์ และการกำกับดูแลการทำงานขององค์กร
โดยแนวโน้มของงาน CSR ในปี 2557 นั้น มีดังนี้

-         Materiality Matters: องค์กรจะเน้นการสร้างความมีสาระสำคัญ (Materiality) ของประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการมากขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรให้มากขึ้น

-         De-Organization Imperative: ด้วยลักษณะของเศรษฐกิจแบบห่วงโซ่ธุรกิจทุกวันนี้ ทำให้องค์กรไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากกิจการคู่ค้าได้ ทำให้ในปัจจุบันหลายๆ องค์กรนอกจากที่จะพัฒนางาน CSR ของตนเอง แต่จำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือคู่ค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเพื่อป้องกันเหตุที่เกิดกับคู่ค้าและส่งผลกระทบมาได้

-         Strategy - Based: คือการวางงาน CSR ไว้ในระดับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อที่จะให้แนวคิด CSR ครอบคลุมการดำเนินงานของทั้งองค์กร

3.  CSV : กลยุทธ์ธุรกิจคู่สังคม ในช่วง 2 - 3ปีที่ผ่านมา วิธีการทางธุรกิจเพื่อใช้สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวคิด Strategic CSR จนกลายมาเป็น Creating Shared Value (CSV) หรือการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน

 

ที่มา:

                CSR International.  (24 กุมภาพันธ์ 2557). 

Thai Corporate Social Responsibility.  (20 กุมภาพันธ์ 2557). 

Thaipublica.  (20 กุมภาพันธ์ 2557). 

 

-- อ่านต่อได้จากไฟล์แนบค่ะ --

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :