การหารือเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

817 ผู้เข้าชม    

          การประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงบอนน์ (Bonn) ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 10 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2557โดยทีมงานเฉพาะกิจ Durban Platform เพื่อเพิ่มระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัว (Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action : ADP) และสหประชาชาติ ร่วมกันหารือโดยมีประเด็นสำคัญอยู่ที่ความต้องการสร้างข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีกำหนดการในการประชุมที่ปารีส ในปี พ.ศ. 2558

          โดยตัวแทนการประชุมจากแต่ละประเทศ ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องเริ่มในการสร้างวิสัยทัศน์ วิธีการที่จะนำไปสู่การการลงนามข้อตกลงในปี ค.ศ. 2015 เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหาทางรับมือกับสภาพภูมิอากาศให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนมองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น,ความแห้งแล้งและปัญหาน้ำท่วม

          ซึ่งประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศเรียกร้องการทำงานที่ครอบคลุมถึงการร่วมกันทางการปรับตัว การเงิน เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ ยืนยันถึงการจำกัดความช่วยเหลือแค่การบรรเทาความเสียหาย และมองว่าการเรียกร้องที่ครอบคลุมทุกด้านอาจทำให้เกิดความซับซ้อน แต่ที่สุดก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนการจัดการ  สำหรับการกำหนดข้อตกลง ในปี ค.ศ. 2015 จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในการประชุมที่กรุง Bonn ครั้งหน้าในเดือนมิถุนายน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการข้อตกลงอย่างเป็นทางการ รวมไปถึงการพูดคุยอย่างจริงจังในการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานทดแทน เรื่องประสิทธิภาพพลังงานสำหรับความปลอดภัยในการรับมือ การกำหนดนโยบายความร่วมมือในระดับชาติเพื่อรับมือกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง และการพูดคุยเกี่ยวกับระยะที่ 2 ของพิธีสารโตเกียว ซึ่งจะประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกประเทศ แตกต่างจากเดิมที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพเพียงแค่ประเทศที่มีการดำเนินการด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  

ที่มา:

Bonn Climate Change Conference - March 2014.  (17 มีนาคม  2557). 

Daily Tck: Climate talks wrap up in Bonnon.  (17 มีนาคม  2557). 

U.N. climate talks launch formal process to 2015 deal.  (18มีนาคม2557). 

 

---------------------------
แปลและเรียบเรียงโดย

ฝ่ายข้อมูลสนับสนุน บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด: 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :