Sakhalin Energy Investment Company : การมีส่วนร่วมสำหรับแผนการพัฒนาอย่างยืนสำหรับคนพื้นเมือง

454 ผู้เข้าชม    

          การลงทุนในกิจการพลังงาน Sakhalin II เป็นโครงการพัฒนาสำรวจขุดเจาะ ผลิต ส่งออก น้ำมันและก๊าซ ทั้งนอกชายฝั่งและบนฝั่งของเกาะ Sakhalin ในรัสเซีย บริษัทเจ้าของโครงการ นำเอาแนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ปฏิบัติร่วมกับคนพื้นเมือง โดยเรียกว่า Sustainable Indigenous Minorities Development Plan : SIMDP เพื่อดำเนินงานตามความต้องการของคนพื้นเมือง โดยการให้กู้ยืมเงินและสร้างความสัมพันธ์กับคนพื้นเมืองบนเกาะที่เคยต่อต้านการนำเอาก๊าซและน้ำมันบนเกาะไปใช้ประโยชน์ SIMDP มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) จัดระเบียบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนพื้นเมือง (2) จัดทำกรอบเพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนกับชุมชนทั้งในรูปแบบของเศรษฐกิจ-สังคม
 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :