บรรยายหัวข้อ รุก - รับ (สื่อสารออนไลน์) อย่างมีกลยุทธ์ สาหรับ ชมรมพีอาร์ซีพี

660 ผู้เข้าชม    

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

บรรยายหัวข้อ รุก-รับ (สื่อสารออนไลน์) อย่างมีกลยุทธ์ ให้กับ ชมรมพีอาร์ซีพี

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

  

 

0.00 บาท