Starbucks in Crisis & How to manage-cut

936 ผู้เข้าชม    

The Starbucks Commitments

          สตาร์บัคส์ ตระหนักในการสร้างคุณค่าให้กับผู้คนผ่านการทำงานของพนักงาน ซึ่งถือเอาความสัมพันธ์และความเป็นชีวิตของชุมชนเป็นจุดแข็งร่วมกับความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ สตาร์บัคส์ยังสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่ช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดยที่ชุมชนในท้องถิ่น ต่างได้รับประโยชน์จากงานวรรณกรรม และกิจกรรมอาสาสมัคร และการช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ชานเมืองให้พ้นจากภาวะเสี่ยง การช่วยเหลือเกษตรกร และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท