เส้นทางของ CSR - Thai

889 ผู้เข้าชม    

Social Transformation

          Hart ระบุว่า กิจการบริษัทในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคที่ 3 ของการบริหารจัดการ กล่าวคือ ยุคแรก เป็นกิจการบริษัทในการอนุญาตของกษัตริย์ (ในยุคล่าอาณานิคม) ยุคที่สอง เป็นกิจการที่มีการกำหนดบทบาทของผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหารและการปันผล /ภาษี ยุคที่สาม เป็นยุคของการจัดการที่มีความเกี่ยวข้องกับ stakeholder และส่วนที่อยู่ภายนอกบริษัท (ความเกี่ยวข้องกับชุมชน ท้องถิ่น และโลก มีความเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม และรัฐ ฯลฯ

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท