รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม"

784 ผู้เข้าชม    

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการ "การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม"


โดย
นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 

 

เนื้อหาภายในเล่ม

บทที่ 1 การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง : บทนำและผลการศึกษาโดยสังเขป
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา และ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช

บทที่ 2 การผูกขาดกับความเหลื่อมลํ้าในภาคธุรกิจ
โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

บทที่ 3 การแทรกแซงตลาดสินค้าเกษตรกับการกระจุกตัวของผลตอบแทนส่วนเกิน
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร

บทที่ 4 ผลตอบแทนส่วนเกินจากสัมปทาน: กรณีศึกษาสัมปทานโทรคมนาคม โทรทัศน์ การจำหน่ายสินค้าปลอดอากร และทางด่วนขั้นที่ 2
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช และ อิสร์กุล อุณหเกตุ

บทที่ 5 การแสวงหาผลตอบแทนส่วนเกินในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช และ เทียนสว่าง ธรรมวณิช

บทที่ 6 การใช้อิทธิพลในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ
โดย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อภิวัฒน์ รัตนวราหะ และ โสภณ ชมชาญ

บทที่ 7 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจของบริษัทหลักทรัพย์
โดย สฤณี อาชวนันทกุล

บทที่ 8 ค่าเช่าทางเศรษฐกิจจากการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์
โดย สฤณี อาชวนันทกุล

บทที่ 9 ความได้เปรียบตลาดของผู้บริหารในธุรกรรมหลักทรัพย์ของบริษัทตนเอง
โดย พอพล แข่งเพ็ญแข

บทที่ 10 การศึกษาความไม่เท่าเทียมกันในการจ่ายภาษีทางตรงกับภาระของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และ อมรเทพ จาวะลา

บทที่ 11 การกระจายของภาระภาษีทางอ้อม
โดย ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

บทที่ 12 มาตรการการคลังเพื่อความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม : การขยายฐานภาษี
โดย สมชัย จิตสุชน และ จิราภรณ์ แผลงประพันธ์

บทที่ 13 การวิเคราะห์การกระจายผลประโยชน์ (Benefit Incidence Analysis) จากโครงการที่สำคัญของภาครัฐที่มีต่อประชาชนกลุ่มเศรษฐานะต่างๆ
โดย วิโรจน์ ณ ระนอง และ สุเมธ องกิตติกุล

 

ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :