Anadargo: Staying Ahead of the Curve in Mozambique

1251 ผู้เข้าชม    

Anadarko : Staying Ahead of the Curve in Mozambique

- Anadarko เป็นบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของโลก ในการกิจการขุดเจาะและสำรวจผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ(ปริมาณผลผลิตน้ำมัน ในปี 2013 = 2.79 ล้านบาเรล) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในมลรัฐเม็กซัส, สหรัฐอเมริกา

 

 Challenge

- Anadarko Mozambique Area : AMA 1 เป็นโครงการก่อสร้างเพื่อการผลิตปิโตรเลียมเหลวหรือ Liquefied Natural Gas : LNG การลงทุนในลักษณะดังกล่าวมักจะมีข้อกำหนดจากประเทศท้องถิ่นว่าจะต้องมีผู้ประกอบท้องถิ่นที่เป็นธุรกิจของคนโมซัมบิคมาร่วมงานในโครงการดังกล่าวด้วย ซึ่งโดยทั่วไปจะพบว่าผู้รับเหมาหรือ Suppliers ต่างๆไม่มีคุณภาพเพียงพอ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท