Farm Business Advisor : FBA case study from IDE - Cambodia

957 ผู้เข้าชม    

Farm Business Advisor : FBA case study from IDE - Cambodia

- International Development Enterprise (IDE) 1 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ และเป็นองค์กรที่ทำงานร่วมกับผู้บริจาคและบริษัทขนาดใหญ่ในหลายโครงการ กรณีศึกษานี้ก็เป็นงานตามความร่วมมือของ IDE กับ Nestle โครงการนี้IDE เห็นว่า หากโยงการดำรงชีวิตของคนกัมพูชาเข้ากับวิถีการตลาด ที่กำลังเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน จะช่วยลดปัญหาความยากจนไปในพร้อมๆกันได้ด้วย

 

Challenge

- ประชากรในกัมพูชา 85 % เป็นคนจน และ 90 % ของคนจนเหล่านี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท ที่มีการดำรงชีวิตอยู่กับการผลิตทางการเกษตรแบบพื้นๆ แต่พวกเขามีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้จากพัฒนาผลิตและขายผักได้ไม่ยากนัก เพียงแต่เขาขาดซึ่งโอกาส ความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคนิคการผลิต คุณภาพของวัตถุดิบ อุปกรณ์ทางการเกษตร เครดิต และข้อมูลทางการตลาด ฯลฯ

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท