การสื่อสาร (ออนไลน์) กับความมั่นคงของชาติในยุคศตวรรษที่ 21

824 ผู้เข้าชม    

เป็นเรื่องที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการสื่อสารที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันทั้งของไทยและโลก เป็นเอกสารประกอบการบรรยายให้กับนักศึกษาในหลักสูตรนักยุทธศาสตร์รุ่นที่ 11 ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

** ข้อมูลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายเรื่อง "7 Strategies to Create Positive Movement in Public Sphere #2" สนใจ Click นี้ **

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท