รายงานการวิจัยเรื่อง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

3941 ผู้เข้าชม    

รายงานของ
คณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงาน
เรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" พร้อมร่างกฏหมายสภาปฏิรูปแห่งชาติ

เรื่อง รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม"
(Social Enterprise) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
 


ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและจัดทำรายงาน
เรื่อง "วิสาหกิจเพื่อสังคม" พร้อมร่างกฎหมาย
สำนักกรรมาธิการ ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาปฏิรูปแห่งชาติ

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :