ข้อแนะนำการบริหารจัดการน้ำ นครราชสีมา

1519 ผู้เข้าชม    

          ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวถึงประเด็น "เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน" คณะผู้ศึกษาได้จัดทำข้อแนะนำสำหรับการจัดการน้ำโดยใช้หลักการสำคัญหรือเงื่อนไขของ Collective Impact : CI มาจัดทำเป็นข้อเสนอแนะ

          Konia & Kramer (2011) สรุปถึงปัจจัยที่สร้างความสำเร็จให้กับการทำงานร่วมกันแบบสร้างผลลัพธ์ ร่วมว่า มาจากปัจจัย 5 ประการ คือ (1) กำหนดวาระของความสำคัญร่วมกัน (2) การนเอามาตรการในเรื่องต่างๆ มาสนับสนุนซึ่งกันและกัน (3) การเติมพลังของกิจกรรม/โครงการให้กันและกัน (4) การทำงานสื่อสารอย่างต่อเนื่อง (5) จัดให้มีองค์กรประสานเพื่อการสนับสนุน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :