Barclays Debate: Is CSR Dead [แปลไทย] 3/4

561 ผู้เข้าชม    
เล่นวิดีโอ

          Nestlé ให้ความสำคัญงานด้าน CSV หรือการสร้างคุณค่าใน 3 ส่วนคือ โภชนาการ แหล่งน้ำ และสิ่งแวดล้อม เพราะโภชนาการที่ดีเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ  การปรับปรุงเรื่องน้ำ หาก Nestlé ไม่จัดการเรื่องน้ำก็จะไม่มีการเกษตร หากไม่สามารถทำให้คนเข้าถึงน้ำสะอาดได้ ธุรกิจของ Nestlé ก็จะไม่สามารถขับเคลื่อนสังคมได้ โดย Janet Voûte : Global Head of Public Affairs, Nestlé

 

0.00 บาท
Tags :