ASEAN Youth Workshop on Social Entrepreneurs in Thailand (22-26 January 2017)

606 ผู้เข้าชม    

บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เข้าร่วมงานประชุมปฏิบัติการเยาวชนอาเซียนสู่การเป็นผู้ประกอบการสังคม (ASEAN Youth Workshop on Social Entrepreneurs) เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 โดยงานจัดระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2560 ณ โรงแรมตวันนา สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

งานประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยและเยาวชนอาเซียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเยาวชนอาเซียนในการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม (Social Entrepreneurs)

0.00 บาท
Tags :