นวัตกรรมทางสังคม โดย Prof. Frank Moulaert, KU Leuven, Cardiff University.

508 ผู้เข้าชม    
เล่นวิดีโอ

          กลุ่ม Innovation and Engagement Unit และ สถาบันวิจัย Sustainable Place Research Institute ได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับ Social Innovation (นวัตกรรมทางสังคม) ไว้ว่า .. เป็นการมาบรรจบกันระหว่างระบบนวัตกรรมและการพัฒนาของมนุษย์ และเพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมสมัยในด้านนวัตกรรมทางสังคมหลายๆ แนวทาง Social Innovation จึงมักถูกมองว่าเป็นมิติพิเศษ ในพลวัตของนวัตกรรมทางสังคม ขณะที่ Prof. Frank Moulaert, KU Leuven, Cardiff University ได้นิยาม "นวัตกรรมทางสังคม" ว่าเป็นตัวแทนและกระบวนการที่กำหนดขึ้นโดยตรงตามการพัฒนาของมนุษย์ และเขาได้ตั้งคำถามไว้ว่า อะไรคือผลของการกำหนดตำแหน่งสำหรับการทำวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมนี้?

ที่มา : CPLAN, Cardiff University
 

0.00 บาท
Tags :