IMP Experience : สำหรับการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โครงการ งานชุมชน-วิสาหกิจชุมชน

529 ผู้เข้าชม    

- การวิเคราะห์  “กิจกรรม / โครงการ” สร้างความเป็นไปได้
- กรอบรวบรวมข้อมูล - วิเคราะห์งาน
- แนวทางจัดการ Social Baseline
- แนวทางจัดการ Input, Activities / Process
- แนวทางจัดการ Output / Outcome / Impact
- แนวทางจัดการ Problem Solving
- แนวทางจัดการ Impact

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท
Tags :    IMP Experience