คลังความรู้

  • แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

    549 Views | 0 Downloads

    ส่วนที่ 1 : กรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ระดับประเทศ • เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) • กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี •Thailand 4.0 ส่วนที่ 2 : ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สำ

    Read more >