กรณีศึกษา

  • กระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยในปัจจุบัน

    174 Views | 4 Downloads

    การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทยในปัจจุบัน ในมุมมองหลักการทางวิชาการ สาขาสังคมศาสตร์ โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง ได้สะท้อนมุมมองในเรื่อง การตระหนักรู้ร่วมกันของสังคม การเห็นอกเห็นใ

    Read more >