กรณีศึกษา

  • มิติของการปฏิบัติการนวัตกรรมสังคม

    70 Views | 3 Downloads

    นวัตกรรมสังคม เป็นการปฏิบัติของความใหม่ ทั้งการสร้างความใหม่ การทำงานของความใหม่ และผลผลิตและผลลัพธ์ รวมทั้งการส่งต่อของผลการทำงานของความใหม่ที่ไปจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม (ที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขมาก่อน) จนเป็นที่

    Read more >