กรณีศึกษา

  • Social enterprise & market trends

    886 Views | 4 Downloads

    รัฐบาลโทนี แบลร์ ริเริ่มให้การสนับสนุน การประกอบการที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาสังคม (ในรูปแบบต่างๆ) ตามแคมเปญ 2,000 by 2,000 โดยใช้งบประมาณจากจากกองทุนล็อตเตอรี และการบริหารจัดการร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและเอกชน ฯลฯ อ่านเอกสารเพ

    Read more >