Chevron in Nigeria

1475 ผู้เข้าชม    


ภาพจาก : nigerianprice.com

 

1. ความเป็นมา

               ตลอดระเวลา 50 กว่าปี ของการลงทุนประกอบการธุรกิจน้ำมันในประเทศไนจีเรีย ของบรรษัทข้ามชาติต่าง ๆ เต็มไปด้วยความขัดแย้ง และการถูกกล่าวหาว่าสมคบกับรัฐบาลเจ้าของประเทศ กอบโกยเอาทรัพยากรออกมาจากประเทศยากจน ไปใช้ประโยชน์ในประเทศร่ำรวย และปล่อยทิ้งให้ประเทศยากจนเจ้าของทรัพยากรย่ำอยู่กับความจนต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้ว่า Chevron จะจัดให้มีโครงการและงบประมาณสำหรับชุมชนและช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่มาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งการขโมยน้ำมัน และกลับต้องเพิ่มต้นทุนในเรื่องของงานรักษาความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นตามไปอีก

               ในปี ค.ศ. 2010 Chevron จึงได้นำเสนอโครงการพัฒนาขนาดใหญ่เรียกว่า Chevron’s Partnership Initiatives in the Niger Delta เพื่อสร้างความร่วมมือกับรัฐบาลไนจีเรีย บริษัทน้ำมันรายอื่น กิจการอื่น นอกทวีปอาฟริกาที่ต้องการจะร่วมพัฒนา รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกาอีกทางหนึ่งด้วย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำไนเจอร์รวม 9 จังหวัด ไม่ใช่เฉพาะเมืองหรือจังหวัดที่โรงกลั่นน้ำมันของ Chevron ตั้งอยู่ ทั้งนี้ก็เพราะ Chevron เชื่อว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำไนเจอร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการขโมยน้ำมัน ขโมยอุปกรณ์ทรัพย์สินของบริษัท จับคนของบริษัทไปเรียกค่าไถ่ รวมทั้งความขัดแย้งระหว่างชนเผ่า และระหว่างชนเผ่ากับรัฐบาลนั้น มาจาก “ความยากจนและไม่มีอาชีพทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้”

              

2. การดำเนินงาน

               การพัฒนาเศรษฐกิจจะมี Niger Delta Partnership Initiative : NDPI เป็นคณะที่รับผิดชอบ พร้อมกับจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาดำเนินการเพื่อการนี้โดยตรง เรียกว่า The Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta : PIND

              NDPI จะสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ระหว่างประเทศ ในขณะที่ PIND จะทำหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และระดมความร่วมมือกับรัฐบาลและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้ง USAID, DFID การพัฒนางานตามโครงการนี้ Chevron เสนอว่าจะต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 100 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย Chevron ยินดีรับผิดชอบในเบื้องต้น 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการย่อย ๆ สำหรับการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ชนบทโดยรอบโรงกลั่น โรงแยกก๊าซ และท่อส่งน้ำมัน ท่อส่งก๊าซ นั้น จะมีโครงการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาทักษะ เพิ่มมูลค่าการผลิตน้ำมันปาล์ม มันสำปะหลัง การส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีก และเลี้ยงปลา เป็นต้น

              

3. Lesson Learned

             โครงการนี้ เป็นตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนที่แตกต่างไปจากกรณีอื่น ๆ และมีความเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งที่เกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อมต่อบริษัท แต่มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ที่ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง

 

 

0.00 บาท