รัฐ สังคม กับสวัสดิการเพื่อประชาชน

1096 ผู้เข้าชม    
เล่นวิดีโอ

 

♦ สวัสดิการกับความจำเป็นในชีวิตประจำวัน -วันนี้และวันต่อไป
 

♦ สวัสดิการโดยรัฐ / โดยเอกชน / โดยชุมชน
 

♦ การพึ่งตนเอง -การจัดการโดยชุมชน
 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท