ALIBABA.COM GLOBAL B2B TRADING PLATFORM To make it easy to do business anywhere

749 ผู้เข้าชม    

เอกสารประกอบการสัมมนา หัวข้อ ALIBABA.COM GLOBAL B2B TRADING PLATFORM To make it easy to do business anywhere โดย คุณสิรินันท์ ทองเพ็ญ ผู้ชำนาญการพิเศษอาลีบาบา บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ช จำกัด ในงานสัมมนา "After COVID-19 ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ความท้าทายและการปรับตัวของโลกธุรกิจ" ห้องออดิทอเรียม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 1 สิงหาคม 2563

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท