After COVID-19 ประสบการณ์ของการมีส่วนร่วมแบบเปิด (open participation) โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง

655 ผู้เข้าชม    

After COVID -19 ประสบการณ์ของการมีส่วนร่วมแบบเปิด (open participation) โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง

ความสำเร็จของการปิดเมืองที่อู่ฮั่นไม่ได้มาจากอำนาจทางกฎหมายหรือคำสั่งทางการเมืองของรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลท้องถิ่นของจีน แต่เป็นความร่วมมือที่มาจากกิจการเอกชนที่ทำความเข้าใจ และรับช่วงต่อในการดูแลพนักงานของตน (ก่อนจะมีคำสั่งปิดเมือง รัฐบาลท้องถิ่น มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังบริษัทต่าง ๆ ให้ช่วยดูแลพนักงานไม่ใ่ห้ลา ไม่ใ่ห้เคลื่อนย้ายไปจากเมือง) รวมทั้งระบบการเชื่อฟังของคนในสังคมแบบขงจื๊อ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมโดยพื้นฐานของจีน

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท