นวัตกรรมภาคพลเมือง (civic innovation) กรณีศึกษากองทุนสวัสดิการชมุชน ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง

738 ผู้เข้าชม    

กองทุนสวัสดิการชมุชนตำบลห้วยเตย เป็นองค์กรจัดตั้งของชุมชนด้วยการประสานงานของผู้นำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย และผู้ใหญ่บ้าน ตามแบบแผนของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ประสงค์ให้เป็นกลไกร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งสร้างเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ในการจัดบริการเป็นกองทุนสวัสดิการสังคมในระดับชุมชน (community welfare fund)

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท