Social Ends, Social Means and Social Innovation Understanding โดย ดร.สุนทร คุณชัยมัง

902 ผู้เข้าชม    

การทำความเข้าใจเรื่องนวัตกรรมสังคม มักจะพบความเกี่ยวข้องกับ social ends กับ social means ที่มีการนำมาใช้ประกอบการอธิบายนิยามและความเกี่ยวข้องของนวัตกรรมสังคม ทั้งสองเรื่องต่างเป็นการนำเอาความใหม่ของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งไปร่วมแก้ไขปัญหาของสังคม (social problem solving) โดย social ends จะถูกใช้อธิบายประกอบนวัตกรรมสังคมที่เกิดขึ้นจากการนำเอาผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการที่มีอยู่หรือที่สร้างขึ้นใหม่ไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาสังคม

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท