โครงการสำรวจสภาพการณ์ธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย(Social Enterprise Landscape Survey in Thailand) โดย ดร. บุญวรา สุมะโน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

1218 ผู้เข้าชม    

ธุรกิจเพื่อสังคมในไทยตื่นตัวมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา โดยองค์กรส่วนใหญ่มีเป้าหมายหลัก คือ การขายสินค้าและบริการ ขับเคลื่อนโดยคนช่วงวัย 35-44 ปี ส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด มีเป้าหมายเพื่อการสร้างกำไรควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท