Mass Self Communication

1869 ผู้เข้าชม    

          Manuel Castells อธิบายลักษณะใหม่ของการสื่อสารที่มีความสามารถทั้งเจาะจงและ mass ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "ฐานความรู้ การสื่อสาร และการเปลี่ยนแปลงโลก"  เป็นการอธิบายถึงอิทธิพลและผลที่เกิดขึ้นจากการวิถีของการสื่อสารที่เปลี่ยน รูปร่างไป (ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารหลายคนก้าวตามไม่ทัน) การอธิบายลักษณะใหม่ของ Quartet communication จะทำให้เข้าใจในพลังของการแปรเปลี่ยนการรับรู้-ความเข้าใจ เป็นการสื่อสารออกไปในพื้นที่สาธารณะของประชาชน (สังคม) ซึ่งเป็นการสื่อและกระทำในมิติต่างๆ แบบพร้อมๆ กัน ...(และมักจะเป็นเรื่องที่ผู้บริหาร-ไม่เข้าใจ)...

 

** ข้อมูลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายเรื่อง "7 Strategies to Create Positive Movement in Public Sphere #2" สนใจ Click นี้ **

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท