ความเข้มข้นของโลกไซเบอร์ ขั้วทางการเมืองและทุนใหม่ของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย

1882 ผู้เข้าชม    

บทความเรื่อง "ความเข้มข้นของโลกไซเบอร์ ขั้วทางการเมืองและทุนใหม่ของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย" ในวารสารมนุษยและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 9 ฉบับที่ 15 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท