Corporation-Corruption Case Study from Siemens

2458 ผู้เข้าชม    

ประสบการณ์ของการพลิกสถานการณ์จากตั้งรับเป็นรุกสำหรับการเปลี่ยนจุดยืนเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ Siemens

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท