เอกสารการบรรยาย หัวข้อ CSR Journey

1943 ผู้เข้าชม    

บรรยายพิเศษ หัวข้อ CSR Journey
แก่ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ลาดพร้าว
วันที่ 9 เมษายน 2559
 

โดย
ดร. สุนทร คุณชัยมัง
 

 

หัวข้อหลักในเอกสารการบรรยาย ได้แก่

1. Introduction

2. Basically understanding

3. CSR theory

4. CSR in practices

ดาวน์โหลดเอกสาร

0.00 บาท