โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE)

3275 ผู้เข้าชม    

บริษัท อิมเมจ พลัส คอมมิวนิเคชั่น หนึ่งในหน่วยงานริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย (Thailand Social Business Initiative: TSBI) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ กรมพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย มูลนิธิสัมมาชีพ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในความร่วมมือดังกล่าวเป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ชุมชน /ตำบล ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนสู่การประกอบการในระดับชุมชน (Community Enterpreneur:CE) และการสร้างผู้ประกอบการในระดับชุมชนในการสร้างสรรค์ธุรกิจขึ้นในระดับชุมชนท้องถิ่นให้พัฒนาไปสู่กิจการแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise :SE) ตามแนวทางประชารัฐ

เพิ่มเติม : www.yunuscenter

0.00 บาท