ข้อแนะนำเบื้องต้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โตไปกับเมือง (และประเทศ) From Dis/embeddedness to Inclusive Growth

1796 ผู้เข้าชม    

1. เก็บตกจากหลักสูตรผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง - Thailand 4.0
2. Business Model Development “ต้นแบบ” กิจการสัมมาชีพ
     - ฮักนะ นาต้นจั่น
     - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดอนคา
     - นวัตกรรม - ความรู้สู่ชุมชน
     - Social Entrepreneurs
     - SMEs - Right Livelihood Way
3. องค์กรสนับสนุน/สถาบันการเงินของรัฐระบบที่เป็นธรรม บุกเบิกพื้นที่ใหม่ และการขยาย Value chains
4. ธุรกิจยึดโยงกับสังคม/ชุมชนการเติมทุนที่ยั่งยืนมั่นคงของ New S-Curve
5. How to Scale up ?
6. Impacts & Next Step ? 4.0, ประชารัฐ จะล้มหายตายจากไปกับการเปลี่ยนนโยบายการเมือง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท