ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น (กุมภาพันธ์ 2561)

1638 ผู้เข้าชม    

สถานการณ์และแนวโน้มใน 20 ปีข้างหน้าในประเทศไทย
- ปัญหาความมั่นคงซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
- เศรษฐกิจขยายตัวช้า
- โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและวัยทำงานลดลง
- ความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ส่งผลต่อการสร้างความสามัคคีในสังคม และเป็นข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์
- ข้อจำกัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
- ความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 

0.00 บาท