วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)

5032 ผู้เข้าชม    

คำ แนวคิด ความหมายของกิจการเพื่อสังคม และการเปลี่ยแปลงทางสังคมที่ก่อเกิดจากสังคมฐานล่าง

ดร.สุนทร คุณชัยมัง

Image Plus Communication

[4]

วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise : SE)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร 0.00 บาท