คำ-ความหมาย

  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

    3151 Views | 5 Downloads

    วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ใจความว่า โดยที่พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐

    Read more >