กิจกรรม

  • Global Social Business Summit BERLIN The Gathering 2019

    790 Views | 0 Downloads

    การประชุมวิชาการธุรกิจเพื่อสังคม (SBAC 2019) เป็นการประชุมแบบสหวิทยาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมนักวิชาการด้านธุรกิจเพื่อสังคม เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวคิดที่เกิดขึ้นใหม่ และหัวข้อในการวิจัยด้านธุรกิจเพื่อสังคม รวมไปถึงเอก

    Read more >